RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

e-mail: iod@lowcyprzygod.edu.pl
budynek Niepublicznego Przedszkola i Żłobka ŁOWCY PRZYGÓD
Al. Krakowska 16, 05-090 Janki

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych , IOD wyznaczany jest przez Administratora danych osobowych (ADO) – Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Jankach ŁOWCY PRZYGÓD.
Głównym zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych Niepublicznego Przedszkola i Żłobka w Jankach ŁOWCY PRZYGÓD.

Do zadań IOD w szczególności należy:

 • informowanie ADO oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach na nich spoczywających z mocy wymagań,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów oraz sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,
 • współpraca oraz pełnienie punktu kontaktowego dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku zaistnienia sytuacji będącej naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, konieczne jest:

 • informowanie ADO oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach na nich spoczywających z mocy wymagań,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów oraz sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,
 • zaprzestanie przetwarzania danych,
 • niezwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego oraz Inspektora Ochrony Danych.

Decyzję o postępowaniu podejmuje Inspektor ochrony danych (IDO), na mocy upoważnienia udzielonego przez Administratora danych osobowych (ADO).
Naruszenie dotyczące ochrony danych osobowych, to w szczególności każdy fakt nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu sytemu informatycznego, czy zbioru danych, a w szczególności:

 • przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia,
 • przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia,
 • nieuprawnione tworzenie zbiorów danych osobowych,
 • nieautoryzowany dostęp do danych, ich modyfikacje, kopiowanie, czy usunięcie.

NARUSZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ NA ADRES
e-mail: iod@lowcyprzygod.edu.pl.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • datę wystąpienia naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
 • imię i nazwisko zgłaszającego naruszenie,
 • nazwę jednostki organizacyjnej,
 • opis zaistniałego naruszenia ochrony danych osobowych (w raz z miejscem, w którym do tego naruszenia doszło).

Wskazane jest określenie również przyczyn zaistniałego incydentu, skutków oraz podjęte działania wobec zaistniałej sytuacji.